Πατησίων 5, Ομόνοια, 10436 Αθήνα
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΒΕΛΑΝΙΔΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΜΑΔΡΥΑΔΑ
Κυριακή, 14 Ιουλίου 2024
Παρατηρητήριο Βελανιδιάς
Επιλογές
Αναζήτηση

Ενημέρωση


Βρίσκεστε στη σελίδα: Περιβαλλοντική Νομοθεσία

Παρακάτω παρουσιάζεται το βασικό θεσμικό πλαίσιο που συνιστά την εθνική νομοθεσία για το περιβάλλον. Όλα τα νομοθετήματα που παρουσιάζονται στη συνέχεια μπορείτε να τα βρείτε δωρεάν στις ανανεωμένες υπηρεσίες που προσφέρονται από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου.

 

ΒΑΣΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

1. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 86/1969 (ΦΕΚ 7/Α/1969) "Δασικός Κώδικας"

2. ΝΟΜΟΣ 998/1979 (Φ.Ε.Κ.289/29-12-1979/Τ.Α'.) "Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας"

3. ΝΟΜΟΣ 3208/2003 (Φ.Ε.Κ. 303/Α/24-12-2003) "Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου,ρύθμιση εμπράγματων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εκτάσεων και άλλες διατάξεις"

4. ΝΟΜΟΣ 3818/2010 (Φ.Ε.Κ. 17/Α/16-2-2010) "Προστασία Δασών και Δασικών εκτάσεων του Νομού Αττικής, σύσταση Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας και λοιπές διτάξεις"

5. ΝΟΜΟΣ 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/16-10-1986) "Για την προστασία του περιβάλλοντος"

6. ΝΟΜΟΣ 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/25-4-2002) "Εναρμόνιση του Ν.1650/86 με τις οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις"

7. ΚΥΑ 69269/5387/1990 (ΦΕΚ 678/Β/125-10-1990 "Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, καθορισμός περιεχομένου Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών και λοιπές συναφείς διατάξεις σύμφωνα με το Ν. 1650/1986"

8. Η.Π. 15393/2332 (ΦΕΚ 1022/Β/5-8-2002) "Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3010/2002"

9. ΟΔΗΓΙΑ 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαϊου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας

10. ΟΔΗΓΙΑ 2000/60/ΕΚ για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων

11. ΝΟΜΟΣ 3199/2003 (ΦΕΚ 280/Α/9.12.2003) «Προστασία και διαχείριση των υδάτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000»

12. Π.Δ. 51/2007 (ΦΕΚ 54/Α/8-3-2007) "Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ «για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000"

 13. ΝΟΜΟΣ 2889/2010 (ΦΕΚ 182/Α/14.10.2010) "Χρηματοδότηση περιβαλλοντικών παρεμβάσεων, πράσινο ταμείο, κύρωση δασικών χαρτών και άλλες διατάξεις"

 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΣΙΚΑ ΧΩΡΙΑ

1. Απόφ. 66102/970/95 (ΦΕΚ 170/Β/14-3-1995) "Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δημιουργία χώρων διημέρευσης και υπαίθριας αναψυχής στα δάση και στις δασικές εκτάσεις της Χώρας"

2. Π.Δ. 437/81 (ΦΕΚ 120/Α/5-5-1981) "Περί μελέτης και εκτελέσεως δασοτεχνικών έργων"

3. Απόφ. 99278/5712 (ΦΕΚ 1117/Β/16-12-1997) "Τροποποίηση - συμπλήρωση της υπ. αρίθμ. απόφασης 66102/970/23.2.1995"

4. Άρθρο 237 του Δασικού Κώδικα

5. Απόφαση 117036/6306/28-12-2004 (ΦΕΚ 1980/Β/31-12-2004) "Έγκριση κανονισμού λειτουργίας των συνόλων ξύλινων οικημάτων του άρθρου 1 παρ. 7 Ν - 3208/2003 Δασικών Χωριών (δημιουργία χώρων διημέρευσης και υπαίθριας αναψυχής στα δάση και στις δασικές εκτάσεις, έγκριση μελέτης και κατασκευής δασικών χωριών)"

6. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 116181/2130/16-12-2004 "Περιβαλλοντική αδειοδότηση Δασικών Χωριών"

 

 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Για να δείτε τις Προστατευόμενες περιοχές στην Ελλάδα, κάντε κλικ εδώ

Eπισκέψεις
To δικτυακό μας τόπο έχουν επισκεφθεί 159148 φορές 16203 μοναδικοί επισκέπτες.
Τοποθεσία

Δείτε την ακριβή θέση των γραφείων του συλλόγου και του Βελανιδοδάσους Ξηρομέρου σε Google maps
Χορηγοί

©2009 Σύλλογος Φίλων της Βελανιδιάς και Περιβάλλοντος ΑΜΑΔΡΥΑΔΑ
Web developement & design: QV-WEB